Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

AProfit – annonssystem

Annonssystemet AProfit är planerat för total styrning av annonsaffärsverksamheten. Det ger möjligheter till effektiv hantering av annonskundrelationer (CRM) och producerar mångsidiga rapporter som stöd för annonsaffärsverksamheten.

Effektiv försäljning och kontaktuppföljning

Kundregistret är en central del i systemet: i ett tydligt kundkort med alla basuppgifter om kunden och i kortets detaljerade flikar hanteras alla kunduppgifter.

AProfits CRM-sektor innehåller mångsidiga kalender- och marknadsföringsfunktioner, med bl a underhåll av kunduppgifter, budgeteringsmöjlighet, olika alarmfunktioner, underhåll av kontrakt samt möjligheter att skapa och rikta marknadsföring.

Snabb annonsbokning

I AProfit inmatas annonsbokningar snabbt. Annonsbokningen påbörjas med kunduppgifter varefter annonsens storlek, placeringsönskemål och publiceringsdag inmatas.

Smidig annonstillverkning

Annonser kan tillverkas på olika sätt. Enkla rad- och millimeterannonser görs behändigt i Anygraafs Eddie-program som startas direkt i AProfit.

Fart på faktureringen

Faktureringsmaterialet sänds enkelt till valda tjänster (t ex Enfo, Itella). Materialet kan också skrivas ut på papper eller lagras som fil. AProfit skapar också e-fakturor i Finvoice-format. Reskontraförbindelse definieras enligt kundens önskemål.

Gemensamma eurobetalningsområdet SEPA startade i januari 2008 och ett fullständigt gemensamt eurobetalningsområde skall vara verklighet i slutet av 2010. Anygraaf har god beredskap att porta sina program till SEPA-eran.

Rappa rapporter

Rapporter skapas med det separata rapporteringsprogrammet Crystal Reports. Rapporter skapas snabbt och kan också läsas i externa program, som t ex Excel.

Systemets tilläggsmoduler

AProfits bassystem kan utvidgas vid behov med bl a annonshantering eller självbetjäningsgränssnitt för kunden. AProfit fungerar dessutom i samverkan med övriga produkter utvecklade av Anygraaf vilket gör det möjligt att utnyttja gemensam databas mellan systemen.

Annonshantering

I annonshanteringen är det möjligt att i realtid följa annonsmaterialets status. Annonshanteringen är som ett materiallager i anslutning till AProfits annonssystem. Med annonsmaterialets statusinformation och färger kan produktionen göras effektiv och åskådlig.

Med sidplaneringsprogrammet Planner kan annonser placeras på önskade sidor. Om kunden har tillgång till redaktionssystemet kan ombrutna sidors innehåll och utseende följas i Planner.

Ombrytningsverktyget kan öppnas direkt i annonshanteringen för att tillverka eller uppdatera annonsmaterialet. Färdigt material kan importeras direkt i systemet. Gammalt annonsmaterial kan öppnas och sparas som nytt material, med eller utan ändringar. Systemet erbjuder också möjligheter att använda olika bildarkiv så att t ex logo kan placeras direkt från bildbanken i annonsen.

Självbetjäning för kunden

Som tilläggsmodul i AProfit finns självbetjäningsgränssnitt för kunden. Kunden kan i webbläsare spara annonser antingen direkt i tidningen eller via ombrytningspersonal samt bläddra i annonser som kunden redan haft i tidningen. I självbetjäningsgränssnittet kan kunden också betala sin annons eller beställa faktura.

Anygraafs övriga system

AProfit fungerar friktionsfritt i samverkan med övriga produkter utvecklade av Anygraaf. AProfit kan använda gemensamt kundregister med prenumerationssystemet CProfit vilket gör underhållet av annons- och prenumerationskunder enkelt och effektivt.

Anygraafs redaktionssystem (Doris/Neo by Anygraaf) kan fullständigt integreras i valt arbetsflöde.


Mejla länk