Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

CProfit – spridning och distribution

Systemet CProfit är utvecklat för underhåll av prenumerationskunder och prenumererade produkter liksom behov i försäljning, marknadsföring, fakturering och reskontra

Kundrelationer och riktad marknadsföring

I CProfit hanteras prenumerantregister – med underhåll av kontaktpersoner och kundtyper – effektivt och säkert. Kundkontaktinformationen kopplas till kundregistret vilket gör det möjligt att alarmera användaren när kundkontaktdatum närmar sig.

Med CProfits marknadsföringsverktyg kan t ex telemarknadsföring riktas till vald kundgrupp. I CProfit kan också externt material importeras så att systemet kan utnyttjas för nya kundrelationer från starten. Till valda kundgrupper kan sändas personliga kundbrev eller e-post med bred distribution.

Hantera prenumerationer

Tack vare smidig prenumeranthantering kan prenumerationen ges t ex annan betalare än prenumeranten. Prenumeration kan skapas av ombud, prenumerationsperioderna kan vara olika långa, kampanjer och rabattperioder kan knytas till prenumerationer och priset lever hela tiden med prenumerationen.

Nya prenumerationsperioder skapas automatiskt på basen av prislistan. Utdelnings- och faktureringsadresser kan enkelt ändras eller göras permanent eller tillfälligt beroende av givna tidsperioder. Vid behov kan systemet automatiskt gottgöra tidningar i avbruten tidsperiod i kommande tidsperioder.

Produkthantering

I CProfit hanteras olika produkter från tidskrifter till dagstidningar. Publiceringskalendern gör administrationen enkel. Varje produkt kan ges egna upplagor enligt behov. Upplagorna kan vara traditionella tidningspublikationer eller e-tidningar.

Hanteringen av prenumerantgåvor är enkel. Mottagare kan väljas skilt för varje gåva. I systemet ingår också lagerbokföring av prenumerantgåvor.

Administrationen av lösnummerförsäljning har gjorts enkel: antalet lösnummer kan vara permanent, variera under olika perioder eller t o m dagligen.

Distribution

Tidningsdistributionen kan vara såväl morgonutbärning (namnlös distribution) som dagsutbärning (nominell distribution) och olika slag av massdistribution. Vid behov kan också annan än den egentliga tidningens postning levereras till tryckeriet i önskat format, som t ex ABC-sortering.

Fakturering och reskontra

CProfit innehåller fakturering och reskontra. Faktureringen består av kontrollistor, faktureringsperioder, -utskrifter, -rapportering, fakturaarkiv och koppling till ekonomiadministrationen. Faktureringen kan ske som traditionella pappersräkningar, e-faktura eller t o m kontant. Delade fakturor kan skapas för sådana ombud som själva fakturerar sina prenumeranter. I faktureringen kan också ombudens arvoden hanteras.

Med CProfits reskontra kan betalningstrafiken följas på ett bekvämt sätt. Betalningarna läses ur bankens filer eller kan bokföras manuellt. Det är också möjligt att flytta fram enskilda räkningars förfallodag. Systemet består av funktioner för olika betalningssätt och -påminnelser. Kreditförbudsnivåer uppdateras automatiskt.

Rapportering

CProfits rapporteringsmodul kan användas separat eller inom ramen för huvudsystemet. Det förenklar informationssökningen inom hela organisationen, t ex för företagsledningen. CProfits rapporter täcker i vid utsträckning olika statistiska uppgifter.

CProfit fungerar i växelverkan med t ex Microsoft Office-applikationer. Information kan hämtas i övriga applikationer och filer sparas i t ex csv- eller pdf-format. E-post kan sändas med eget e-postprogram direkt från systemet.

Tilläggsmodul – sjävbetjäningsgränssnitt för kunden

I CProfit har utvecklats ett självbetjäningsgränssnitt för kunden. Kunden kan själv i Internet göra adressändringar, göra avbrott i prenumerationsperioder eller prenumerera nya produkter. Uppgifterna lagras i databasen antingen direkt eller via godkännande av kundtjänsten.

Anygraafs övriga system

CProfit fungerar friktionsfritt i samarbete med övriga produkter utvecklade av Anygraaf. Kompatibiliteten mellan CProfit och Anygraafs övriga produkter gör det möjligt att utnyttja gemensam databas vilket gör hanteringen av t ex kundrelationer enkel och effektiv.


Mejla länk