Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Neo Books by Anygraaf

Neo Books är Anygraafs system för planering och hantering av innehåll och är särskilt planerat för bokförläggare.

All information i publikationen hittas lätt

Information i publikationen (som t ex ISBN, format, upplaga, biblioteksklass, o s v) kan alltid hittas lätt. I vyer som skräddarsys för kunder kan vem som helst hitta information enkelt och snabbt.

Projektkalendern visar hur arbetet avancerar

Publikationshelheter under arbete hanteras i en visuell projektkalender. Det är enkelt att ge tidtabeller för olika skeden i publiceringen. Kalendern visar förlagsredaktören böcker som är under arbete och som kan uppgå till flera tiotal. Den visar deadliner, som när manuskriptet och ombrytningen skall vara klara, originalen i tryck och publikationen lämna tryckeriet – och ger alarm ifall bokprojektet inte avancerar som planerat. Den visuella projektkalendern ger vid första anblicken en klar bild av hur arbetena avancerar.

Rapporter enkelt och i realtid

Systemet genererar rapporter och sammandrag automatiskt eller när användaren önskar dem. Till exempel tryckeriorder kan skapas på basen av information som har lagrats i systemet.

Alarm till arbetsgrupper

Alarm i produktionskedjan kan styras till önskade grupper eller användare med e-post eller textmeddelande.

Administrera användare

I användaradministrationen tilldelas användarna olika vyer i producter. På detta sätt kan olika avdelningars eller företagsenheters publikationer hanteras i samma system, men de kan vara synliga bara där de administreras och bearbetas. En vy kan t ex visa en användare bara de arbeten som är ett i skede som endast angår henne eller honom.

Ansluta dokument

Till publikationen kan anslutas dokument som förlagskontrakt, synopsis, pärmbild, o s v. Också manuskriptet kan om så önskas lagras i systemet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tilläggsmoduler i systemet

Neos bassystem kan vid behov utvidgas till att också omfatta t ex materialhantering (redaktionssystem), bildarkiv samt försäljning och marknadsföring. Ett flertal funktioner kan också användas i webbläsare. Alla system använder samma datalagring vilket betyder att verksamheten är effektiv och felmöjligheterna minimala.

Grundsystemet i webbläsare

Texter och bilder i publikationen kan, av t ex författare och frilansfotografer, sändas som bilagor från webbläsare. Användaren kan samtidigt förse filerna med nödvändig metainformation.

Planera och hantera sidor

Redaktionssystemet innehåller en sidplaneringsmodul (Planner) för planering och hantering av sidor i publikationen. I Planner finns förhandsvisning av ombrutna sidor och visuell status- eller annan metainformation.

Allt material i publikationen (text, bilder, ombrutna sidor) lagras i systemet. Gränssnitt finns till Adobe InDesign (CS4, Windows). Textredigering sker med Neos egen texteditor.

Redaktionssystemet i webbläsare

När redaktionssystemet används i webbläsare skrivs texten i mallar och sparas direkt i systemet. Det är också möjligt att i webbläsare redigera text som redan har brutits om liksom granska och kommentera avdrag.

Bildarkiv

Kundens bildarkiv kan vid behov importas i systemet. Sökfunktionerna kan definieras av kunden och de möjliggör effektiva sökningar. I bildarkivet kan bildernas nyttjanderätt och användning administreras.

Bokförsäljning

Systemet ger möjligheter till effektiv bokförsäljning, fakturering och uppföljning. Kundinformationen i systemet är uppdaterad och kan bilda bas för kampanjer och riktad marknadsföring. Eftersom Neo Books använder samma databas som andra moduler i systemet är informationen tidsenlig och behöver inmatas bara en gång.


Mejla länk