Choose language:

Anygraaf

Produktutveckling

Över 20 % av Anygraafs omsättning investeras kontinuerligt i produktutveckling.

Kontinuitet

Med många kunder har samarbetet pågått i över 20 år.

Kundorienterat tänkande

Vår systemsupport, som får mycket beröm, grundar sig på bästa sakkunskap i branschen och direkt kundkontakt. I samarbete med kunden söker vi hela tiden bättre verktyg och arbetssätt för att utveckla affärsverksamheten. Ett stort antal utvecklingsidéer kommer från kunder.

Erfarenhet

Lång erfarenhet av branschen skapar goda förutsättningar att stöda kunden i alla skeden av systeminvesteringen.

Nära kunden

Anygraafs strategi är att lägga produktutvecklingen när kundbasen. Produktutvecklingen är därför smidig, exakt och snabb.

Neo Publishing Solution by Anygraaf

Neo Publishing Solution är Anygraafs nya system för planering och hantering av innehåll i medier. Neo öppnar en flygledarvy till det redaktionella arbetet och erbjuder utomordentliga verktyg för såväl planering som förverkligande.

I Neo beaktas dagens – men också morgondagens – krav i arbetslivet: utvecklade kommunikationsmöjligheter, effektiv styrning av material till olika publiceringskanaler, snabbmeddelanden, sofistikerade verktyg för både intern och extern informationssökning, klassificeringsmöjligheter och platsinformation.

Neo för alla och envar

Neo är ett ramsystem för att hantera och administrera redaktionella helheter, som kan bestå av dokument och innehåll, redaktionella resurser, evenemangskalender, idéer, planer, projekt samt olika varierande nyhetssituationer. En användare kan ha ett flertal olika roller (reporter, nyhetschef, o s v) och olika arbetsbord som underlättar arbetet med t ex olika slag av innehållselement, planering och projekt.

Information i arkiv och Internet

Neo satsar mycket på intern och extern informationssökning: såväl redaktionens egna arkiv som webbvärlden är direkt tillgängliga i Neo. T ex nyhetschefens arbetsbord kan bestå av listor för artikelidéer och händelser, kalender, skiftresurser, arbetsfördelning samt nyhetsbyråers telegram.

Svarar mot framtidens krav

Neo beaktar de krav som dagens arbetsliv ställer: utöver mångsidiga söktjänster också effektiva snabbmeddelanden, omfattande klassificeringsmöjligheter och platsinformation.

Särskild vikt har fästs vid att distansarbete skall kunna vara smidigt och enkelt. Neo kräver minimal information mellan server och arbetsstation och säkrar därför bästa snabbhet redan i bredband. Systemet fungerar stabilt också i sitationer utan fjärrförbindelse.


Mejla länk